Ubezpieczenia Kominkacyjne - PZU SA

Ubezpieczenia Komnikacyjne.

- OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu krajowym/międzynarodowym,
- AC (autocasco) - ubezpieczenie autocasco od rozbicia samochodu, jego zniszczenia lub kradzieży,
- NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Przykładowe sytuację, w których otrzymasz odszkodowanie z NNW: łamiesz nogę w wyniku wypadku, zgnieciesz dłoń wysiadając z samochodu, łamiesz rękę w wyniku poślizgnięcia się przy wysiadaniu z samochodu. Twoja rodzina otrzyma pieniądze w razie Twojej śmierci. Pasażerowie, których wieziesz, również mogą otrzymać odszkodowanie w razie utraty zdrowia, a ich rodziny - w razie utraty życia przez pasażera. Czyli żeby otrzymać odszkodowanie, musi zaistnieć sytuacja typu "Twój samochód + utrata zdrowia kierowcy lub jego pasażerów".
- PZU Auto Pomoc - bezpłatna pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy i pasażerom,
- PZU Auto Szyba -  organizacja oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w Twoim pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie - 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu - 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

*ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 • zarejestrowany na stałe, a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy (na czas nie krótszy niż 30 dni),
 • zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni),
 • pojazdem wolnobieżnym (na okres nie krótszy niż 3 miesiące),
 • pojazdem historycznym (na czas nie krótszy niż 30 dni).

Wznowienie umowy ubezpieczenia OC
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie PZU SA o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia), jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy.

Zbycie pojazdu
W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu (wtedy rozwiąże się ona z upływem 30 dni po dniu nabycia) albo kontynuować umowę – wówczas trwa ona do końca okresu, na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu.

Korzyści z tytułu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC

 • jeśli kupisz OC, ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort otrzymasz bez dodatkowych opłat, a w przypadku wariantu Super tego ubezpieczenia przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę cenową. Sprawdź!
 • bezpłatna Zielona Karta,
 • poczucie pewności wynikające z tego, że PZU bierze na siebie odpowiedzialność za finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).

Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Zakres ochrony:
All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk - ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy podlegające rejestracji w Polsce wraz z ich wyposażeniem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium pozostałych państw Europy, Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

Nowe warianty ubezpieczenia AC:

 • AC serwisowe – w odszkodowaniu uwzględnione zostaną wyłącznie oryginalne części zamienne; to wariant polecany szczególnie właścicielom pojazdów przywiązanych do marki i jakości jego producenta lub korzystających przede wszystkim z autoryzowanej sieci serwisowej
 • AC optymalne – w odszkodowaniu uwzględnione zostaną części o sprawdzonej jakości, dostępne także poza siecią autoryzowanych warsztatów lub dystrybutorów; wariant ten nie wyklucza możliwości zastosowania części oryginalnych, jeżeli inne nie są dostępne; to wariant zapewniający wysoką jakość w optymalnej cenie.

Ponadto w ramach AC dostępnych jest wiele opcji pozwalających precyzyjniej dostosować ochronę do indywidualnych potrzeb klienta.

Door to Door
Samochód zastępczy na cały czas naprawy pojazdu? To możliwe, jeśli korzysta się z opcji Door to Door, która zapewnia pełną obsługę serwisową w przypadku szkody z AC:

 • odebranie uszkodzonego pojazdu od ubezpieczonego,
 • zorganizowanie jego naprawy w warsztacie Sieci Naprawczej PZU,
 • pojazd zastępczy na cały czas naprawy pojazdu.

Nasi klienci nie tracą czasu na formalności związane z likwidacją szkody, a w czasie naprawy pojazdu korzystają z samochodu zastępczego - wystarczy tylko odebrać naprawiony samochód.

Pakiet stała suma ubezpieczenia i nieredukcyjna suma ubezpieczenia
Opcja stałej sumy ubezpieczenia zapewnia stałą wartość pojazdu w trakcie trwania umowy – tzn. wartość pojazdu nie zmniejsza się wraz ze spadkiem wartości rynkowej pojazdu. Opcja ta jest szczególnie atrakcyjna dla właścicieli w miarę nowych pojazdów, ale nie ma ograniczeń – można ją wykupić do każdego samochodu.

Stała suma ubezpieczenia dotyczy szkód całkowitych i utraty pojazdu. Uzupełnieniem tej oferty jest nieredukcyjna suma ubezpieczenia, która znajdzie zastosowanie w przypadku szkód częściowych. Pozwala zachować tą samą sumę ubezpieczenia pomimo wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie bagażu
Obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie bagażu przewożonego lub pozostawionego w ubezpieczonym pojeździe lub w bagażniku zewnętrznym zamontowanym na tym pojeździe, pod warunkiem, że miała miejsce szkoda z ubezpieczenia AC. Za bagaż uważa się rzeczy osobiste przewożone pojazdem ubezpieczonym w zakresie AC lub pozostawione w tym pojeździe, w tym przenośny sprzęt elektroniczny. Ubezpieczone są także przedmioty nie należące do posiadacza pojazdu, np. wypożyczone narty, wynajęty na czas wakacji sprzęt turystyczny.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

 • w związku z ruchem pojazdu,
 • podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
 • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
 • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

Ubezpieczeniem - w odniesieniu do kierowcy - objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego, jak również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas pobierania paliwa na stacji paliw oraz podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

Ubezpieczenie m.in. obejmuje:

 • świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe związane z wypadkiem,
 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy (tzw. zasiłek dzienny),
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym rehabilitacji,
 • zwrot kosztów transportu zwłok, w tym kosztów usług zakładów pogrzebowych.

Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.

Ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Zakres ochrony:
All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk - ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy podlegające rejestracji w Polsce wraz z ich wyposażeniem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium pozostałych państw Europy, Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

Nowe warianty ubezpieczenia AC:

 • AC serwisowe – w odszkodowaniu uwzględnione zostaną wyłącznie oryginalne części zamienne; to wariant polecany szczególnie właścicielom pojazdów przywiązanych do marki i jakości jego producenta lub korzystających przede wszystkim z autoryzowanej sieci serwisowej
 • AC optymalne – w odszkodowaniu uwzględnione zostaną części o sprawdzonej jakości, dostępne także poza siecią autoryzowanych warsztatów lub dystrybutorów; wariant ten nie wyklucza możliwości zastosowania części oryginalnych, jeżeli inne nie są dostępne; to wariant zapewniający wysoką jakość w optymalnej cenie.

Ponadto w ramach AC dostępnych jest wiele opcji pozwalających precyzyjniej dostosować ochronę do indywidualnych potrzeb klienta.

Door to Door
Samochód zastępczy na cały czas naprawy pojazdu? To możliwe, jeśli korzysta się z opcji Door to Door, która zapewnia pełną obsługę serwisową w przypadku szkody z AC:

 • odebranie uszkodzonego pojazdu od ubezpieczonego,
 • zorganizowanie jego naprawy w warsztacie Sieci Naprawczej PZU,
 • pojazd zastępczy na cały czas naprawy pojazdu.

Nasi klienci nie tracą czasu na formalności związane z likwidacją szkody, a w czasie naprawy pojazdu korzystają z samochodu zastępczego - wystarczy tylko odebrać naprawiony samochód.

Pakiet stała suma ubezpieczenia i nieredukcyjna suma ubezpieczenia
Opcja stałej sumy ubezpieczenia zapewnia stałą wartość pojazdu w trakcie trwania umowy – tzn. wartość pojazdu nie zmniejsza się wraz ze spadkiem wartości rynkowej pojazdu. Opcja ta jest szczególnie atrakcyjna dla właścicieli w miarę nowych pojazdów, ale nie ma ograniczeń – można ją wykupić do każdego samochodu.

Stała suma ubezpieczenia dotyczy szkód całkowitych i utraty pojazdu. Uzupełnieniem tej oferty jest nieredukcyjna suma ubezpieczenia, która znajdzie zastosowanie w przypadku szkód częściowych. Pozwala zachować tą samą sumę ubezpieczenia pomimo wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie bagażu
Obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie bagażu przewożonego lub pozostawionego w ubezpieczonym pojeździe lub w bagażniku zewnętrznym zamontowanym na tym pojeździe, pod warunkiem, że miała miejsce szkoda z ubezpieczenia AC. Za bagaż uważa się rzeczy osobiste przewożone pojazdem ubezpieczonym w zakresie AC lub pozostawione w tym pojeździe, w tym przenośny sprzęt elektroniczny. Ubezpieczone są także przedmioty nie należące do posiadacza pojazdu, np. wypożyczone narty, wynajęty na czas wakacji sprzęt turystyczny.

 

Ubezpieczenie PZU Auto Pomoc

Dzwoń do nas w każdej, nawet nietypowej sytuacji na drodze, w której możesz potrzebować pomocy. Zajmiemy się Tobą w przypadku kolizji, wypadku, kradzieży pojazdu, a nawet choroby czy urazu ciała kierowcy lub pasażera.

Możesz skorzystać z pomocy w razie awarii pojazdu niezależnie od miejsca zdarzenia. Naprawa pojazdu na miejscu, bądź jego holowanie realizowane są także pod domem i to bez konieczności opłacania dodatkowej składki.

Ubezpieczenie obejmuje pomoc nie tylko na terenie Polski, ale- jeśli tego potrzebujesz - także za granicą.

Jeśli kupisz u nas OC lub AC, PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort otrzymasz bez dodatkowych opłat, a w przypadku wariantu Super przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę cenową. Sprawdź!

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie dostępne jest dla posiadaczy:

 • samochodów osobowych,
 • samochodów kempingowych,
 • mikrobusów (do przewozu 10 – 15 osób),
 • samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • przyczep kempingowych,
 • przyczep ciężarowych o ładowności do 2 ton,
 • motocykli.

Korzyści
Trudno przewidzieć wszystkie sytuacje na drodze. Nawet najlepszym kierowcom może przydarzyć się awaria, przebicie opony, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcia kluczyków czy kolizja. W takich sytuacjach, PZU Auto Pomoc zapewni Ci najwyższą jakość świadczonych usług.

Dzięki PZU Auto Pomoc zyskujesz:

 • pewność, że nie zostaniesz sam w potrzebie, gdyż zapewnimy Ci holowanie w dowolnie wskazane miejsce,
 • pomoc w każdym miejscu, w którym przytrafi Ci się awaria samochodu,
 • największą sieć pomocy drogowej, parkingów, warsztatów, hoteli, przewozu osób, wypożyczalni pojazdów oraz transportu medycznego,
 • poczucie bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

 

Ubezpieczenie PZU AutoSzyba

PZU AutoSzyba zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w Twoim pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia.

Ubezpieczeniem objęte są: szyba czołowa, szyby boczne i szyba tylna, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu.
Masz problem z szybą w swoim samochodzie? Zadzwoń po PZU Pomoc – 801 10 102.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz poza jej granicami.

 • jeżeli szkoda powstała na terytorium Polski, PZU organizuje i pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyby,   
 • jeżeli szkoda powstała poza granicami Polski, ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić za granicą naprawę lub wymianę szyby w ubezpieczonym pojeździe, a PZU zwróci poniesione koszty naprawy lub wymiany szyby.

Jakie pojazdy możesz ubezpieczyć?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe, ciężarowe lub autobusy, zarejestrowane w Polsce.

Kupując PZU AutoSzyba otrzymujesz:

 • ochronę Twojego portfela przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby,
 • ochronę szyb w pojeździe od wszystkich ryzyk (all risks),
 • gwarancję, że nie stracisz zniżki w ubezpieczeniu OC lub AC,
 • wygodne, bezgotówkowe rozliczenie szkody – organizujemy oraz pokrywamy koszty naprawy albo wymiany uszkodzonej szyby,
 • wysoki poziom obsługi – wystarczy, że zadzwonisz do nas, a my zorganizujemy naprawę w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie.
   
baner

Inne oferty ubezpieczeń:

Ubezpieczenia Kominkacyjne - PZU SA
Hestia
WARTA
Ubezpieczenia Komunikacyjne - T.U. Uniqa
Allianz